Főoldal
  Magyar Română Deutsch English   FŐOLDAL  |  INFORMÁCIÓK  |  KINCSKERESŐ   WAP  |  PDA

Régiók, települések

Visszalépés az előző oldalra Vissza

 Erdély 

>

 Történelmi Erdély 

>

 Székelyföld 

Székelyföld - Ţinutul Secuiesc - Szeklerland

Székelyföld - Nagygalambfalvi székely gazda

Az agyafúrt góbé (A székelyek egy néprajzkutató szemével az 1900-as évek elején)


Néprajzkutatók szerint a XX. század elején, mikor a székelyek a szegénység miatt elkezdték tömegesen elhagyni hazájukat, kétféle típusuk biztosan odahaza maradt. “Egyik az agyafúrt góbé, a mindig ügyesbajos, másik meg a lemondó, aki megadja magát a sorsnak, s várja a napsütött tornácon az idõk múlását.”

Íme, példának az egyik, a furfangos székely.

Tordátfalváról beállít Udvarhelyre, az ügyvédhez, Kovácsy Ernőhöz a bajos székely, Csiki Gergõ.
Nagy sora van. Köhécsel, csosszint egyet-kettőt, süvegét lehelyezi az ajtófélfa mellé s édesen, mint a csurrantott méz, súgva, meggörnyedve kezdi:
- Nacscsás ügyvéd úr! … (Kacsint, csöppet mosolyogna is, hogy megkedvelje az úr.) Ezt az írást hoztam. Valami üdő van rajta, vagy mi. Tessen megnézni.
- Jó- szól az ügyvéd, mielõtt az írásba beletekintene- hát tanuja van-e kigyelmednek?
- Ha, te, ha! … tanú!! … Hát az egész falu! ’Sze, istállom, ott volt az egész falu.
Az ügyvéd bólintott. Akkor nincs baj.
- Jó, jó! Az egész falu ott volt. Kettőt hát nevezzen meg.
Csudálkozik Csiki Gergő.
- Kettőt-e?… ’Sze, ne, ott volt az egész falu.
- Mondtam már, hogy kettőt nevezzen meg.
- Kettőt-e?… Hát izé, ne tám… Vaszi Están komám uram es ott vót… s ha jól tudom, ej’szen Kalányos Gyurka es látta.
Az ügyvéd föl akarja jegyezni a komámuram, Vaszi Están, meg a Kalányos Gyurka nevét.
Csiki Gergő azonban hirtelen az ügyvéd kezéhez kap:
- Nacscsás ügyvéd úr!… Ej’szen tám addig ne írnók csak fel! Hogy menjek haza s beszéljek velik.
- Jó, jó! Menjen s beszéljen velük. Kedd reggelre itt legyen kigyelmed a két tanujával.
- Hozom az egész falut.
- De aztán csak az igazat! Tudja kigyelmed, hogy a törvénynyel nem lehet tréfálni. Sok szót ne szaporítson, de amit mond...
- Értem, istállom.
- Tudja, hogy a vallomására meg kell majd esküdjék. Meg mer esküdni rá?
Áhitattal felel Csiki Gergő:
- Én? Én, akármikor, istállom.
- Tegye szivére a kezét!
- Én? Én, akárhova, istállom.
Indul. Az ügyvéd utána szólt:
- Csiki Gergő, ked volt-e már büntetve?
- Én?
- Maga, maga.
Sértődve mondja, de elébb nyelt egyet:
- Há’ mér?

Kedd reggel beérkezik Tordátfalváról esmég, Csiki Gergő. Nincs vele az egész falu, tanut se kapott kettőt, de a komája, Vaszi Están mégiscsak beballagott vele a törvény elé.
Vaszi Están alapos ember. Béhuzódik abásfalvi kicsi bundájába s megmelegszik minden szó előtt, amit kiád az ajkán. Aki tőle kérdi, hol a vella? – annak azt feleli: “A gereblye mellett.” Hát a gereblye? “A vella mellett.” Hát mind a kettõ? “Egymás mellett.”
Mennek a törvény elé. Csiki Gergő jól agyba vette az ügyvéd tanácsát: sok szót ne szaporítson, de amit mond...
Mint a ma született bárány, olyan ártatlan ábrázattal, olyan szelíden ácsorog a biró előtt. Azok nem cerimóniáznak. Pedig, mielőtt dologra térnének, Csiki Gergő szeretne egy kis históriával kedveskedni a méltóságos biró urnak. Meséli is alázatosan, hajbókolva:
- Künt valánk az Avason a komámmal, ehejt ni, Vaszi Estánnal. Egy honcsokturásra, istállom, ráülék. Éppeg elővevém pipámat s hát nem szuszog. Széjjelnézek s kapok valami bosika-ágat s ki akarnám szúrni a pipát s ahajt a sorkon...
- Mit locsog itt kigyelmed össze-vissza! - támad rá a biró, aki a papirosait rendezi. - Akkor szóljon, ha kérdem.
Suly egye ki az egész törvényszéket, - dunyogja Csiki Gergő, de ezt nem hallja a biró, csak azt:
- Akkor, én, istállom. Akkor.
Telik az idő. Csiki Gergő egyre görnyedtebb s nagyon melege van.
Végre megkapja a kérdést.
- Hogy hívják kigyelmedet?
- Engem? … Csiki Gergőnek, engem.
- Hová való?
Csiki Gergő látván, hogy egy pennás ember mindent fölír, amit ő mond, halkabban feleli:
- Én? … A fődbe, én.
- Ne tempózzék itt, - förmed rá a biró, - mert nyomban lecsukatom. Azt kérdeztem: hová való?
- Én? … Ahová a falu. Tordátfalvára, no! Megkövetem, Tordátfalvára én.
- Hány éves?
- Én? … Kettő héján hatvan.
- Milyen vallásu?
- Amilyen a falu.
A biró haragos mozulatára azonban, hirtelen mondja, de olyan engesztelő hangon, mintha ő maga is kicsinylené azt a vallást, amiért a méltóságos biró úr úgy meg akart haragudni:
- Pápista volnék.
- Van-e felesége?
Csudálkozva tekint az ügyvédre Csiki Gergő.
- Nékem? … ’Sze, istállom, éppeg hogy ü miatta…
- Van-e felesége, az volt a kérdés!
- Vagyon… E’ piros asszony. Arra müfelénk, istállom, a szőkére aszondják...
- Hát gyermeke?
- Nékem, e’ sincs, istállom, aztán! – felel határozottan Gergő, mintha ez a kérdés már a becsületébe vágna. - De van az asszonynak.
- Hány?
Gondolkozik a székely.
- Körülbelül … hat. (És súgva, bizalmasan magyarázza:) Fiatal korában Pesten szógált az asszony. Sok helyt szógált. Nékem hatot vallott bé. Három otthun van belüle.
- Büntetve volt?
- Én, istállom? Én sóse! Én még a téglarészemet nem vettem ki.
- Van-e vagyona?
Mosolyog a Gergő. Hogy ő neki, van-e vagyona ő néki?
- Van, istállom. A le- s feljáró út.
A biró ekkor fölszólítja: az igazsághoz híven, - jól meggondolva, hogy vallomására esküt is kell tennie, - adja elő a tényállást.
Csiki Gergő fohászkodik egyet, az ügyvéd felé pislant, megvakargatja térdén a harisnyát, mintha szűk volna s kezdi áhitatosan:
- Tekémtetes törvénybiró úr!… Mü…
Még egyet megpihen, szemét behunyja, szusszan is egyet s már ezután mondja, hiba nélkül:
- Mü az erdőről, az ökrökvel s ahajt, a komámval, haza. A kapunak neki. S hát nem!… No, e’ baj! Nagy baj!… S mü essent neki. Essent s essent. S egyszer csak: zuhi! A kapu bé s mü az udvarra bé. S ott, a házajtónak, neki! S hát nem!… Ez es baj! Nagy baj!… S mü essent neki. Essent s essent. S egyszer csak: zuhi! az ajtó bé s mü a házba bé… No!… Az asszonyt fejbe s Dani Jóskát, a biró ecscsét, az ágy alul kü. És én az emelõ rúddal, neki!… Zuhi!Zuhi!… S egyszer csak nyekk s a Dani Jóska, a biró ecscse meg. Hát csak így.

Ilyen Csiki Gergõ.

(Malonyay Dezső: A magyar nép művészete II. kötet)

Képek
Összes kép:
• Galéria
Az oklándi nagyutca
A szövés szerszámai a Székelyföldön
Kendertilolás Homoródalmáson
Szentábrahámi székely pár
Gyergyóalfalusi székely férfi
Összes kép:
• Galéria

Fejezetek:
 • Leírás
 • Az agyafúrt góbé (A székelyek egy néprajzkutató szemével az 1900-as évek elején)
 • A lemondó székely (A székelyek egy néprajzkutató szemével az 1900-as évek elején)
 • Az utolsó székely szombatos (A székelyek egy néprajzkutató szemével az 1900-as évek elején)
 • Elek apó mesél
 • A hadak útja
 • Az Erdélyi Turizmus kézműves termék ajánlata

 • Hasznos honlapok:
  http://https://www.youtube.com/watch?v=h-CVjvEBaNQ&feature=youtu.be

  Szállások Székelyföld régióban

  Helyben: 31 szálláshely
  Szomszéd régióban: Mezőség
  Események · Élménybeszámolók(0)
  Bedobom a batyuba
  Részletek


  A Csíki-medence területét Alcsíkra és Felcsíkra osztják, választóvonalát a régió legnagyobb települése, Csíkszereda képezi.
  Alcsík sűrűn lakott terület, a medence e térsége a legrégebbi időktől fogva alka...

  Részletek   •   Szállás Csík


  A fenyő hazája, a Székelyföld legzordabb éghajlatú vidéke.
  Erdélyi viszonylatban a háromszéki ...

  Részletek   •   Szállás Gyergyó


  A Csíkszeredából Moldvába induló 12/A műút Csíkszépvíz után felkapaszkodik a Pogány-havas (1352) és a Szellő (1495) közötti nyeregr...

  Részletek   •   Szállás Gyimesek


  Szászrégenből egy 42 km hosszú aszfaltozott út vezet a Görgény-patak völgyében a Görgényi-havasok felé. A völgy településeinek lakói - Gör...
  Részletek   •   Szállás Görgény-völgye


  A hegység a Maros völgyétől a Libán hágóig terjed. Északon a Kelemen-havasok, keleten a Gyergyói és a Maroshévízi medencék határolják. Nyugat felé a Küküllők dombvidékéhez kapcsolódik, déli irányban pedig a a ...

  Részletek   •   Szállás Görgényi-havasok


  A hegység a Keleti-Kárpátok szerves része, annak legbelső nyugati vonulata, a Görgényi-havasok délkeleti folytatása.
  Északi határa a Maros felső völgye, déli határa a Baróti-hegyekig, ...

  Részletek   •   Szállás Hargita-hegység


  A Háromszék megnevezés a múltban a történelmi Magyarország egyik vármegyéjét jelentette, ma már csak föld- és néprajzi tájegysége a Székelyföld délkeleti sarkának. A Rétyi-szorulat két részre - Alsó- és Felsőháromszékre - osztja ezt a tájat.

  Alsóháromszék már ősidők óta lakott terü...

  Részletek   •   Szállás Háromszék


  Marosszék a székely székek egyike. A történelmi-néprajzi tájegység és egykori közigazgatási egység Trianon előtti területe 1424,26 négyzetkilométert tett ki. 1870-ben lakossága 92 398 főt számlált. Székhelye Marosvásárhely volt. A történelmi Marosszéknek két közigazgatási alközpontját tartották s...

  Részletek   •   Szállás Marosszék


  A Görgényi-havasok és a Hargita-hegység nyugati oldalához simulva, a Kis-Küküllő felső folyása körül terül el. Szű...
  Részletek   •   Szállás Sóvidék


  Ha a Csíki-medencéből elindulunk  Székelyudvarhely felé, előttünk a ...
  Részletek   •   Szállás Udvarhelyszék
   
  Szállások Erdélyben | Erdélyi körutazások busszal, vonattal és hajóval | Régiók, települések | Húsvét Erdélyben | Csíksomlyói búcsú | Szilveszter Erdélyben
  Szállás Székelyföld · Hargita-hegység · Sóvidék · Gyergyó · Udvarhelyszék · Csík · Marosszék · Háromszék · Gyimesek
  Szállás Kalotaszeg · Bihar-hegység · Észak-Erdély, Máramaros · Dél-Erdély · Szászok földje
  Szállás Kolozsvár · Torockó · Szováta · Kalotaszentkirály · Koltó · Csernakeresztúr · Körösfeketetó
  Magunkról | Hirdetés feladása | Kapcsolatfelvétel | Partnereink
  Felhasználási feltételek | Adatkezelés | Szerzői jogok
  © Minden jog fenntartva! A közölt fényképek, grafikák és szövegek felhasználása csak a kiadó írásos jóváhagyásával lehetséges. www.erdelyiturizmus.hu - 1999-2021